Linkuri utile

 

Activitati

 • 1. Activitati de informare si publicitate:
  • (1.1) Activitate de informare cu privire la proiectul selectat în cadrul POS DRU si cofinanŃat prin FSE in randul potentialilor participanti la cursurile de pregatire postuniversitara;
  • (1.2); Realizarea unei campanii de informare in randul cadrelor didactice eligibile în vederea depunerii candidaturilor pentru bursă;
  • (1.3) realizarea unei campanii de informare in randul cadrele didactice eligibile în vedere participării la programul de mobilităŃi;
  • (1.4) realizarea si întreŃinerea web site-ului cursului postuniversitar;
  • (1.5.) Întocmirea unor materiale de prezentare a universităŃii si a scolii postuniversitare;
  • (1.6) Elaborarea si implementarea unei strategii de relaŃii publice, definită prin coerenŃă, transparenŃă, credibilitate si pro-activitate. Campania se va desfasura in mass-media scrisa si prin intermediul internetului. Grupul tinta al campaniei sunt cadre didactice. De asemenea, toate materialele realizate în cadrul proiectului, inclusiv in cazul publicării lucrărilor doctoranzilor, vor reflecta faptul că activităŃile si/sau cadrele didactice participante beneficiază de finanŃare din FSE în cadrul POS DRU.
 • 2.Elaborarea curriculei de invatamant si a programelor analitice specifice fiecarei discipline:
  • (2.1) Stabilirea disciplinelor obligatorii predate in cadrul fiecarui modul, precum si stabilirea celor optionale;
  • (2.2) Desemnarea cadrelor didactice universitare care vor fi titularii cursurilor predate in cadrul programului postuniversitar;
  • (2.3) Realizarea de programelor analitice pe fiecare disciplina
 • 3. Elaborarea suporturilor si a materialelor de curs
 • 4. Actualizarea platformei de online learning si pregatirea acesteia pentru activitatile pedagogice urmatoare:
  • (4.1) Realizarea unui up-grade al platformei de e-learning cu tot pachetul de optiuni pus la dispozitie de realizatorii acesteia;
  • (4.2) Testarea limitelor tehnice ale platformei dupa actualizarea sa. Simularea procesului de desfasurare a cursurilor online pe cateva conturi fictive, intr-o varianta demonstrative, folosita in instruirea cadrelor didactice care vor utiliza platforma
  • (4.3) Verificarea dotarilor privind tehnologiile informatice, precum si a personalului insarcinat cu aceasta
 • 5. Instruirea in utilizarea platformei de e-learning a cadrelor didactice care vor fi titulari de curs in cadrul programului postuniversitar:
  • (5.1) Realizarea unui training de 12 ore didactice sustinut de referenti de specialitate din cadrul Serviciului Tehnologia Invatamantului Online;
  • (5.2) Sustinerea examenului pentru atestatul de utilizare al platformei de e-learning;
  • (5.3) Asistenta pentru profesorii titulari de curs pe parcursul utilizarii platformei
 • 6. Derularea procesului de selecŃie a beneficiarilor de burse de studii postuniversitare In urma examenului de admitere la programele de studii postuniversitare, instituŃia solicitant va recruta 100 de cadre didactice care predau in invatamantul preuniversitar.
 • 7. Activitati didactice Această activitate presupune organizarea unor ateliere tematice, pentru cadrele didactice, cu participarea unor experŃi din Ńară, pe teme privind metodica predarii, comunicarea economica, managementul educational, competente in cercetare, egalitatea de sanse, de gen, etică în afaceri, nediscriminare si respectarea diversităŃii, dezvoltare durabilă, protecŃia mediului, metodologia cercetării stiinŃifice si alte teme relevante care să dezvolte la cadrele didactice abilităŃile de documentare, gândire creativă, elaborarea de proiecte proprii de cercetare, de susŃinere publică a lucrărilor stiinŃifice, de redactare a lucrărilor stiinŃifice destinate publicării. Sustinerea lucrarii de dizertatie
 • 8. Monitorizarea si evaluarea periodică a activităŃii cadrelor didactice cuprinse si instruite in cadrul acestui program si a gradului de îndeplinire a obligaŃiilor asumate pe perioada de desfasurare a acestuia. Echipa de management si implementare a proiectului vor asigura buna desfăsurare a procesului de acordare a ajutorului material si financiar pe toata perioada de desfasurare a cursurilor postuniversitare de doua luni.
 • 9. Promovarea rezultatelor prin intermediul unor workshop-uri si a unor intalniri cu inspectoratele scolare si cu casele corpului didactic. ÎmbunătăŃirea capacităŃii de publicare si valorificare a rezultatelor cercetării stiinŃifice a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar participante la program:
  • (9.1). IniŃierea unei serii de manifestări de tip forum universitate – centre de cercetare– mediu de afaceri în vedere abordării integrate a bunelor practici
  • (9.2). Realizarea de seminarii si conferinŃe de prezentare a rapoartelor de stagiu de cercetare;
  • (9.3) Consituirea unei colectii din cele mai bune lucrări de dizertatie elaborate de cadrele didactice sprijinite si publicarea în format clasic si electronica a unor rapoarte;
  • (9.4) Acordarea de sprijin cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar cuprinse în proiect în vederea publicării si prezentării în tara a lucrărilor realizate
 • 10. ActivităŃi de management si monitorizare a proiectului:
  • (10.1) Stabilirea echipei de experŃi care vor participa la implementare, pentru fiecare fază a proiectului;
  • (10.2) Elaborarea metodologiei de implementare a proiectului;
  • (10.3) Realizarea, actualizarea si administrarea, la nivelul instituŃiei solicitant, unei baze de date privind cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, programele de invatamant si a unui portofoliu de teme de cercetare cu pronunŃată componentă practica;
  • (10.4) Gestiunea financiară a proiectului, inclusiv gestiunea financiară curentă a procesului de alocare si utilizare a burselor de studiu si de mobilitate pentru cadrele didactice;
  • (10.5) Gestionarea documentelor (contracte, acte de studii specifice etc.) referitoare la bursele de studiu si de mobilitate pentru cadrele didactice;
  • (10.6) Realizarea de rapoarte financiare si narative finale si intermendiare.
 

NOUTATI

 • 1. Lista disciplinelor socio-umane din invatamantul preuniversitar. Click aici
 • 2. Lista candidaturilor primite Click aici
 • 3. Lista candidatilor admisi Click aici